หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)

            โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2      

มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (รวมวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์อีก 36 หน่วยกิต รวมเป็น 48 หน่วยกิต

นิสิตต้องเรียนรายวิชา (รวมวิชาสัมมนา 2. หน่วยกิต) ในสาขาวิชาวนวัฒนวิทยา โดยเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต หัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  รายการวิชา
306511 วนวัฒนวิทยาเฉพาะถิ่น 3 (3 - 0)
  (Regional Silviculture)  
306512 วนวัฒนวิทยาขั้นสูง 3 (3 - 0)
  (Advanced Silvics)  
306513 การปลูกสร้างสวนป่าไม้เขตร้อน 3 (3 - 0)
  (Tropical Plantation)  
306514 วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน 3 (3 - 0)
  (Mangrove Silviculture)  
306521 เมล็ดพรรณไม้ป่าขั้นสูง 3 (2 - 3)
  (Advance Forest Tree Seed)  
306552 การปรับปรุงและบำรุงพันธุ์ไม้ป่า 3 (2 - 3)
  (Forest Tree Improvement)  
306523 การเติบโตและพัฒนาของต้นไม้ 3 (3 - 0)
  (Growth and Development of Tree)  
306431 การอารักขาป่าไม้ 2 (2 - 0)
  (Forest Protection)  
306531 นิเวศวิทยาไฟป่า 3 (3 - 0)
  (Forest Fire Ecology)  
306533 พฤติกรรมไฟป่า 3 (3 - 0)
  (Forest Fire Behavior)  
306541 กำเนิดและการจำแนกดินป่าไม้ 3 (2 - 3)
  (Forest Soil Genesis and Classification)  
306542 อาหารพืชป่าขั้นสูง 2 (2 - 0)
  (Advance Forest Tree Nutrition)  
306543 การจัดการดินป่าไม้ 3 (3 - 0)
  (Forest Soil Management)  
306571 พันธุวิศวกรมทางวนวัฒนวิทยา 3 (3 - 0)
  (Genetic Engineering in Silviculture)  
306591 เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒนวิทยา 3 (2 - 3)
  (Research Techniques in Silviculture)  
306621 วนวัฒนวิทยาประยุกต์ 3 (3 - 0)
  (Applied Silvicultyre)  
306622 การปรับปรุงและบำรุงพันธุ์ไม้ขั้นสูง 3 (3 - 0)
  (Advanced Forest Tree Improvement)  
306696 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา 3 (3 - 0)
  (Selected Topics in Silviculture)  
306697 สัมมนา 1,1
  (Seminar)  
306699 วิทยานิพนธ์  
  (Thesis) 1 - 3
 

 

 

 

        

 

 

 

 

ขอสงวนสิทธิ์ รูปภาพในเวปเพจทั้งหมด
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0171 , 0-2942-8112
Webmaster @ Department of Silviculture