หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีวนวัฒน์

 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

306111 วนวัฒนวิทยา 2 (2 - 0)
(Silvic)
     
306421 เมล็ดพรรณไม้ป่า 3 (2 - 3)
  (Forest Tree Seeds)  
     
306431 ไฟป่าและการควบคุม 3 (3 - 0)
  (Forest Fire and Control)  
     
306441 ปฐพีวิทยาป่าไม้ 3 (2 - 3)
(Forest Soils)
     
306442 สารอาหารไม้ป่า 3 (3 - 0)
  (Forest Tree Nutrition)  
     
306461 วนวัฒน์เขตเมือง 3 (3 - 0)
(Urban Silviculture)
     
306496 เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์ 1 - 3
  (Selected Topics in Silviculture)  
     
306498 ปัญหาพิเศษ 1 - 3
  (Special Problems)  
     
306511 ภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน์ 3 (3 - 0)
(Overview of Silviculture Technology)
     
306512 วนวัฒนวิทยาขั้นสูง 3 (3 - 0)
(Advanced Silvics)
     
306513 ระบบวนวัฒน์เปรียบเทียบ 3 (3 - 0)
  (Comparative Silvicultural Systems)  
     
306514 วนวัฒน์ป่าชายเลน 3 (3 - 0)
  (Mangrove Silviculture)  
     
306515 การฟื้นฟูป่า 3 (3 - 0)
  (Forest  Restoration)  
     
306521 เมล็ดพรรณไม้ป่าขั้นสูง 3 (2 - 3)
  (Advanced Forest Tree Seed)  
     
306522 การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้ 3 (3 - 0)
  (Growth and Development of Trees)  
     
306523 หลักการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า 3 (3 - 0)
  (Principles of Forest Tree Improvement)  
     
306524 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าในเขตร้อน 3 (3 - 0)
  (Forest Tree Improvement in the Tropics)  
     
306525 การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า 3 (3 - 0)
  (Conservation of Forest Tree Genetics)  
     
306531 นิเวศวิทยาไฟป่า 3 (3 - 0)
  (Forest Fire Ecology)  
     
306532 การจัดการไฟป่า 3 (3 - 0)
  (Forest Fire Management)  
     
306533 พฤติกรรมไฟป่า 3 (3 - 0)
  (Forest Fire Behavior)  
     
306534 การติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้ 3 (3 - 0)
  (Forest Health Monitoring)  
     
306541 การประเมินพื้นที่ป่าไม้ 3 (3 - 0)
  (Forest Site Assessment)  
     
306542 สารอาหารไม้ป่าขั้นสูง 3 (3 - 0)
  (Advanced Forest Tree Nutrient)  
     
306543 การจัดการดินป่าไม้ 3 (3 - 0)
  (Forest Soil Management)  
     
306544 การวิเคราะห์สารอาหารดินและพืชในป่าไม้ 3 (2 - 3)
  (Forest Soil and Plant Nutrient Analysis)  
     
306551 สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อน 3 (3 - 0)
(Commercial Forest Plantation in the Tropics)
     
306552 การทำฟาร์มไม้ป่า 3 (3 - 0)
  (Forest Tree Farming)  
     
306553 การวางแผนปลูกป่า 3 (3 - 0)
  (Reforestation Planning)  
     
306554 สวนป่าไม้สายต้น 3 (3 - 0)
  (Clonal Forest Plantation)  
     
306561 สถาปัตยลักษณ์ไม้ต้น 3 (3 - 0)
  (Tree Architectural Characteristics)  
     
306562 วนวัฒน์เขตเมืองชั้นสูง 3 (3 - 0)
  (Advanced Urban Silviculture)  
     
306563 ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง 3 (3 - 0)
  (Urban Microclimate)  
     
306564 การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง 3 (3 - 0)
  (Management of Urban Green Spaces)  
     
306571 วิชาการเครื่องมือและการวัดด้านเทคโนโลยีวนวัฒน์ 3 (2 - 3)
  (Instrumentation and Measurement in Silviculture Technology)  
     
306591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีวนวัฒน์ 3 (3 - 0)
(Research Techniques in Silviculture Technology)
     
306596 ์เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีวนวัฒน์ 1 - 3
  (Selected Topics in Silviculture Technology)  
     
306598 ์ปัญหาพิเศษ 3 (3 - 0)
  (Special Problems)  
     
     
     

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

306599 วิทยานิพนธ์ 1 - 12
  (Thesis)  

 

 

 

 

ขอสงวนสิทธิ์ รูปภาพในเวปเพจทั้งหมด
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0171 , 0-2942-8112
Webmaster @ Department of Silviculture