ID BOOK[1] ตู้ที่ หมายเลข ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง ประเภทหนังสือ Abstract(TH) Abstract(EN)
  1 1 บุศรินทร์  โสมะบุตร 2507 การเปรียบเทียบความเจริญเติบโตของกล้าไม้สักโดยใช้Gibberellic  acid  ระดับต่างๆกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 2 อภินันท์  ปลอดเปลี่ยว 2508 อุณหภูมิในป่าสักธรรมชาติ, สวนสัก, และที่โล่ง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 3 ร.ต. อุทัย  คงเดชา 2508 การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิคส์และทางเคมีบางประการของดินป่าไม้ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง  ท้องที่อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 4 สมหวัง  เพ็ชรขัณฑ์ 2508 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างเรือนยอดกับเรือนรากของไม้สักในสวนชั้นอายุต่างๆ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 5 สมนึก  ผ่องอำไพ 2508 ความเจริญเติบโตของไม้สักในสวนป่า จังหวัดลำปาง กับสวนป่าจังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 6 ไพรัตน์  ธารไชย 2508 อิทธิพลของ Gibberellic  acid  ต่อการเจริญเติบโตของไม้สักอายุ 1 ปี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 7 กิติ  ศิริวัลลภ 2509 ผลของการใช้  Gibberellic  acid ระดับต่างๆกันต่อกล้าสักที่มีอายุต่างๆกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 8 มนตรี  อุ้ยประเสริฐวัฒนา 2509 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพรรณไม้ใน Transition  zone  กับ  Dipterocarp  forestry วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 9 วิชาญ  ตันนุกิจ 2509 การทดลองหาอัตราการรอดตายของเมล็ดสักเมื่อใช้วัสดุคลุมดินชนิดต่างๆกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 10 สมจิตร  พงศ์พงัน 2509 ศึกษาการงอกของเมล็ดไม้สักเมื่อระยะเวลาการให้แสงสว่างและความเข้มของแสงสว่างต่างๆกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 11 สุวิทย์  แสงทองพราว 2509 ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรัง  ท้องที่ดงลานอำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 12 ปรีชา  ธรรมานนท์ 2509 ลักษณะโครงสร้างของป่าดิบแล้ง  เขาโลตึง  ป่าภูหลวง  ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอ   ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 13 ร.ต.  ภุชงค์  บุญอินทร์ 2509 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและอัตราการงอกของเมล็ดไม้สนสองใบ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 14 ร.ต. อินทร  ขันธิกุล 2509 การเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดมะกอกป่า   โดยการแช่น้ำระยะเวลาต่างกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 15 กมล  หทัยธรรม 2509 การเปรียบเทียบ  Biological  productivity  ของไผ่ไร่ลอกับไผ่ข้าวหลาม วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 16 นิพนธ์  สถาวีระพงศ์ 2509 ผลของการใช้  Citric  acid  ต่อภาวะการงอกของเมล็ดสนสามใบ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 17 นิพนธ์  ตั้งธรรม 2509 การหาความคงทนของดินบริเวณลุ่มน้ำหว้ยคอกมาโดยอาศัย  Dispersion  ratio วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 18 สมพล  รัตนารักษ์ 2509 ลักษณะโครงสร้างของป่าดิบแล้งบริเวณเขาพยอม  ป่าภูหลวงวังน้ำเขียว  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 19 ร.ต. อำพล  ลิ่มวงศ์ 2509 การศึกษาความเจริญเติบโตของไม้สนสองใบโดยใช้การ เปรียบเทียบ ระหว่างวิธีการเจาะไส้ไม้กับการวิเคราะห์ลำต้น วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 20 จำเนียร  ทัฬหะวาสน์ 2509 ผลของการใช้ฮอร์โมน Gibberellic  acid  ระดับต่างๆต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้มะฮอกกานีใบใหญ่ อายุ 1 ปี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 21 ชัย  ฤทธิรังศรีโรจน์ 2509 ลักษณะโครงสร้างของป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่    ป่าแม่หวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 22 บุญวงศ์  ไทยอุตส่าห์ 2509 ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรัง ท้องที่ป่าห้วยทาก อำเภองาว จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 23 พิศาล  วสุวานิช 2509 ลักษณะโครงสร้างของป่าดิบเขาในบริเวณห้วยคอกม้า    ดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 24 ไพศาล  หาญพานิช 2509 การเปรียบเทียบความเจริญเติบโตของกล้าไม้สีเสียดแก่นอายุ1 ปี โดยใช้สารฮอร์โมน  Gibberellic  acid  ระดับต่างๆกัน และปุ๋ย  N P K 10 – 10 – 10 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 25 สมนึก  เฮงวัชรไพบูลย์ 2509 การวิเคราะห์หา  N P K  จากอินทรีย์วัตถุผิวดินชั้นต่าง ของป่าดิบเขาลุ่มน้ำ  ห้วยคอกม้า วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 26 สมยศ  กิจค้า 2509 ผลของ Gibberellic  acid  ระดับต่างๆกันต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้งิ้ว อายุ 1 ปี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 27 สุรีย์  ภูมิภมร 2509 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้สักกับความหนาของดินชั้น  A – horizon  สวนสักกลางดง ปี 2499 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 28 สุวิทย์  กาญจนรังษี 2509 ปริมาณอินทรีย์วัตถุ และ clay ที่มีผลต่อความคงทนของ  ดินห้วยคอกม้า วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 29 นิพนธ์  ตั้งธรรม 2509 ลักษณะโครงสร้างและการเจริญเติบโตของป่าสักที่ผ่านการทำไม้มาแล้ว  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 30 บุญปลูก  นาประกอบ 2509 การหมุนเวียนของธาตุอาหารในลุ่มน้ำขนาดเล็กของป่าดิบเขา  ดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 31 ปรีชา  คูรัตน์ 2509 การสูญเสียดินและน้ำจากแปลงทดลองของพืชคลุมดินสี่ลักษณะบริเวณป่าแม่หวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 32 พงษ์ศักดิ์  ลาภอุดมเลิศ 2509 สมการสหสัมพันธ์เพื่อการประเมินน้ำไหลจากลุ่มน้ำขนาดเล็กป่าดิบเขาดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 33 วัฒนา  แก้วกำเนิด 2509 ความสัมพันธ์ระหว่างบริมาตรของกิ่งไม้กับลักษณะบางประการของไม้หลุมพอ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 34 สามัคคี  บุณยะวัฒน์ 2509 การวิเคราะห์ลักษณะฝนและจำนวนเครื่องวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำขนาดเล็กบนภูเขา ดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 35 จักรพันธ์  สกุลมีฤทธิ์ 2509 การเจริญเติบโตของพรรณไม้ในป่าเต็งรังที่สะแกราช  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 37 บุญยง  สุรีย์พงษ์ 2509 อิทธิพลของแสงที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดสนสามใบ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 38 ประยุธ  หล่อสุวรรณศิริ 2509 การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารของป่าสามชนิดในจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 39 พิทยา  เพชรมาก 2509 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สักที่ตัดสางขยายนะยะและไม้ตัดสางขยายระยะ ณ ท้องที่อำเภองาว  จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 40 วัฒนา  เวทยประสิทธิ์ 2509 การทดลองถิ่นกำเนิดไม้สัก  ในท้องที่อำเภองาว  จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 41 วารินทร์  จิระสุขทีวกุล 2509 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินทางภาคใต้ของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 42 สมเกียรติ  จันทร์ไพแสง 2509 ผลผลิตของสวนป่าไม้สัก วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 43 สุเทพ  เลาหะเดช 2509 การประเมินผลการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลง   และผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 44 เจษฎา  เหลืองแจ่ม 2509 ผลของรังษีแกมม่าที่มีผลค่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของกล้าสนสองใบ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 45 ทวีชัย  เสนีย์ศรีสันติ 2509 การเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้และสมบัติของดินในป่าเลนภายหลังการใช้ระบบตัดฟันเป็ยแถบแบบตัดหมดและเหลือแม่ไม้ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 46 ประโชติ  ซุ่นอื้อ 2509 การกระจาย  การเจริญเติบโต  และการรอดตายของลูกไม้ป่าชายเลน ณ ท้องที่อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 47 วิทยา  เฉิดดิลก 2509 มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของพืชชั้นล่างในป่าดิบเขาดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 48 ไกรลาศ  เทพสัมฤทธิ์พร 2509 ความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตและการใช้น้ำของกล้าไม้ต่างถิ่นสี่ชนิด  กับความชื้นของดินตะกอน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 49 จีระยุทธ  ภาโนชิต 2509 รูปแบบการใช้ที่ดินลุ่มน้ำพอง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 50 เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ 2509 ลักษณะอุทกวิทยาของดินที่สัมพันธ์กับน้ำใรลำธารช่วงแล้งฝนของป่าดิบเขาธรรมชาติ  ภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 51 อนันต์  คีตากร 2509 สมบัติของดินและน้ำในป่าชายเลน    ท้องที่อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 52 Sarayudh  bunyavejchewin 2509 Phytosociological  structure  and  soil  properties  in   Nam  Pong  basin วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 53 สมพงษ์  ภาคธูป 2509 ลักษณะโครงสร้างของพรรณพืชในป่าดิบชื้นเขาสก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 54 ชลาทร  ศรีตุลานนท์ 2509 ปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำในลำธารป่าดิบเขาดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 55 ชัชวาล  พิศดำขำ 2509 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตของสวนป่าไม้สนสามใบ ที่ปลูกด้วยระยะห่างต่างๆ กัน สามระยะ ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 56 มณฑล  จำเริญพฤกษ์ 2509 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของป่าดิบแล้งบริเวณลุ่มแม่น้ำพรม  จังหวัดชัยภูมิ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 57 บุญฤทธิ์  ภูริยากร 2509 การเปลี่ยแปลงสมบัติของดินในป่าธรรมชาติตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน   สะแกราช  ปักธงไชย  นครราชศรีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 58 ลดาวัลย์  อธิพันธุ์อำไพ 2509 อิทธิพลของความชื้นในดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้เลี่ยน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 59 สถิตย์   สวินทร 2509 ผลตอบแทนในปีที่ 3 ของการปลูกป่าโดยระบบเกษตร – ป่าไม้  ณ ท้องที่อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 60 อรุณ  เหลียววนวัฒน์ 2509 ความเปลี่ยนแปลงของลักษณะโครงสร้างป่าดิบเขาตามระดับความสูงต่างกัน  บริเวณดอยปุย  เชียงใหม่  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 61 กิจจา เจนการยิง 2509 ลักษณะภายนอกและความหนาแน่นมูลฐานของไม้สนสองใบในป่าเพื่อการอนุรักษ์ยีนส์ ที่จังหวัดสุรินทร์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 62 ชวลิต  เนื่องดี 2509 การประมาณการเจริญเติบโตทางความสูงของไม้ Eucalyptus  camaldulensis Dehnh. จากคุณสมบัติของดินและสภาพภูมิประเทศ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 63 ปทุม  บุญนะฤธี 2509 การสืบต่อพันธุ์ของไม้กระถินยักษ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 64 เตือนใจ  เลขาวิวัฒนกุล 2509 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  อายุ 1 ปี ที่ปลูกในเรือนเพาะชำ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  1 65 ธำรง  ชินสุขใจประเสริฐ 2509 การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้งสะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 66 มยุรี  มโนสา 2527 ผลกระทบของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ต่อการทำลายป่าในป่าสาธิตแม่หวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 67 สัจจาพร  กาญภิญโญ 2527 การเปลี่ยนแปลงของกล้าไม้ภายใต้ช่องว่างระหว่างเรือนยอดของป่าดิบแล้ง  สะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 68 จักรพล  จักรพลวรฤทธิ์ 2528 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 69 บพิตร  เกียนติวุฒินนท์ 2528 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้กระถินณรงค์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 70 สิริรัตน์  บุญเปลี่ยน 2528 ผลกระทบของไฟป่าต่อดินและพืช ณ ท้องที่ดอยอ่างขาง : ผลในปีแรก วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 71 ชัชวาลย์  พรทัศน์ 2529 เศรษฐกิจการปลูกป่าโดยระบบวนเกษตรของสวนป่าสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 72 เมธินี  หินแจ่ม 2529 รูปแบบการกระจาย  อัตราการเจริญเติบโตและความเข้มของแสงในปาเต็งรัง     สะแกราช  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 73 ศิริภา  นิลเรือง 2529 ลักษณะโครงสร้างอัตราการเกิดช่องว่างหระหว่างเรือนยอดและอัตราการผันกลับของป่าเต็งรังสะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 74 สมชาย  ธรณิศร 2529 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้เลี่ยน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 75 สายันห์  สุรภาพไมตรี 2529 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้สัก วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 76 สุรพันธุ  จันทรประภา 2529 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้นนทรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 77 อรวรรณ  ปัญญาพรวิทยา 2529 การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายของชนิดพรรณไม้ของป่า เต็งรังสะแกราช  โดยใช้วิธี M * - M Regression วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 78 อภิรักษ์  อนันต์ศิริวัฒน์ 2529 ผลผลิตมวลชีวภาพกับสมบัติบางประการของดินเหมืองแร่ร้าง  บางม่วง  ตะกั่วป่า  พังงา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 79 ดุสิต  เวชกิจ 2530 การเจริญเติบโตและการรอดตายของสวนป่าไม้โกงกางใบเล็กของเอกชน  ในท้องที่อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 80 ประเสริฐ  ติยานนท์ 2530 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้สะเดา  อายุ 16  เดือน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 81 พิทยา  หิรัญพันธ์ 2530 ผลผลิตของไม้ฟืนขนาดเล็กจากการตัดสางขยายระยะสวนป่าไม้   ยูคาลิปตัส   คามาลดูเลนซีล วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 82 มนูญศักดิ์  สถีรศิลปิน 2530 พฤติกรรมของไฟป่าเต็งรังสะแกราชอำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 83 มยุรี  ถิระวารินทร์ยุทธ์ 2530 ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้  ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซีล  บริเวณ    ทุ่งกุลาร้องไห้  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 84 กิจจา  เนียนมงคล 2530 ผลของระยะปลูกและการปลูกข้าวแทรกต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 85 กิติชัย  เจริญขวัญ 2531 ความหนาแน่นและลักษณ์ของโครงสร้างของผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  อายุ  2  ปี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 86 คณิต  ม่วงนิล 2531 การวิเคราะห์ผลผลิตและเศรษฐกิจของการปลูกป่ายูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิล  อายุ 3 ปี ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่างกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 87 ดวงดาว  ไฝแดง 2531 รูปแบบการขึ้นกระจายและพลวัดของกล้าไม้  ในป่าเต็งรัง สะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 88 ไพศาล  จันทนี 2531 ลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงไม้พื้นล่างของป่าดิบแล้งสะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 89 ศิริพรรณ  ทวีสุข 2531 ผลของการใส่ปุ๋ยและการควบคุมวัชพืชต่อการเจริญเติบโตของไม้  Fraxinus  griffithii  C.B. Clarke ณ ท้องที่ดอยอ่างขาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 90 สุชีลา  ธีราภรณ์ 2531 ผลของปูนขาวและปุ๋ยฟอสเฟตที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส   คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในดินชุดน้ำพอง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 91 สุวิทย์  วรรณประดิษฐ์ 2531 ความหนาแน่นและลักษณะโครงสร้างของผลผลิตของสวนป่าไม้สะเดา  อายุ  2  ปี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 92 อำไพ  เลขาวิวัฒนกุล 2531 ผลของการลิดกิ่งไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  ที่มีต่อผลผลิตของข้าว  ที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 93 Aporn   pruksunthorn 2531 Variation  in seed  production  and certain  characteristics  of   Leucaena  leucocephala   (LAM) De Wit วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 94 ทรงธรรม  สุขสว่าง 2532 การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้งบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด  จังหวัดระยอง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 95 พงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 2532 ขบวนการสืบพันธุ์ในป่าดิบชื้นเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 96 ยุทธนา  ขันทอง 2532 ความสามารถในการแตกหน่อของไม้ยูคาลิปตัส  คามาลูเลนซิส  จากตอที่มีความสูงแตกต่างกัน  ที่สวนป่าสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 97 วรรณพร  บุญรักษา 2532 รูปแบบการกระจาย  การเกิดช่องว่างระหว่างเรือนยอดและระยะเวลาของการผันกลับ  ในป่าดิบแล้งสะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 98 ศฤงคาร  สีเหลือง 2532 ผลของการเตรียมพื้นที่ปลูกที่มีการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไม้   ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิสที่ปลูกบนพื้นที่ดินเหมืองแร่เก่า วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 99 สุรเด่น  สัญญอาจ 2532 ผลกระทบของไฟต่อพืชพรรณและดินในป่าเต็งรังสะแกราช  นครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 100 สมบูรณ์  บุญยืน 2532 ผลของเชื้อเอคโตไมคอรไรซา  ไพโซไลธัส  ทิงธิเรียส  ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  และสนคาริเบียทีปลูกบนมูลดินเหมืองแร่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 101 อาภรณ์  เจริญนิยม 2532 ขบวนการสืบพันธุ์ในป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักในป่าแม่หวด  จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 102 Anuch  siripronnoppakun 2532 Stratification of various forest types in Thailand วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 103 Damrong  pipatwattanakul 2532 Provenance  variation in wood basic density of Acacia  mangium  Willd  at Lad  Krating  plantation,  Chachoengsao วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 104 Soraya  chaimongkol 2532 Stratification  of  dry  dipterocarp  forest  at  Sakaerat วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 105 เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง 2533 รูปทรง  อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้เลี่ยนอายุ 4  ปี  ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่างกัน   วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 106 นิตยา  หาญเดชานนท์ 2533 การเปรียบเทียบลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่า 3 ชนิดบริเวณลุ่มน้ำพรม  จังหวัดชัยภูมิ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 107 มโนชญ์  มาตรพลาการ 2533 การทดสอบชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับปลูกบนที่ดินเหมืองแร่เก่าท้องอำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 108 วรพจน์  ทองอุปการ 2533 ผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซีส  จากการตัดแตกหน่อในระยะปลูกและความสูงของตอต่างกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 109 สาโรจน์  ประพันธ์ 2533 รูปทรง  อัตราการเจริญเติบโต  และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  อายุ  4  ปี  ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่างกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 110 อุทัย  ชาญสุข 2533 ผลของความถี่ไฟต่อสมบัติดินในป่าเต็งสะแกราช  จังหวัดนครราชศรีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 111 Unchalee  likitwunnawut 2533 Variability  on  seed  morphological  characteristics  and  seedling  performances of  Acacia  mangium  Willd.   วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 112 โกวิทย์  สันตจิตร 2534 ผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 113 บุญเลิศ ศรีสุขใส 2534 การเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้สักในสวนป่า  อายุ  18  ปี  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 114 สมหมาย  สรรพคุณ 2534 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสังคมของโครงการสวนป่าชุมชน :  กรณีอำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 115  Henry  wood 2534 The  past  and  future  development  of  a  forest  village  :  a  case  study  of Mae  Moh  forest  village ,  Lampang วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 116 Suthat  lawskul 2534 Provenance  trials of  Acacia  mangium  Willd. at  Lad  Krating  plantation,  Chachoengsao. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 117 ชิงชัย  วิริยะบัญชา 2535 การวิเคราะห์ฝนและการกระจายของชนิดป่าในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 118 พรศักดิ์  มีแก้ว 2535  ความผันแปรทางพันธุ์ของไม้สักด้านการเจริญเติบโตผลผลิตเมล็ด  และปริมาณธาตุอาหารในใบ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 119 ยุภา  รามอินทร์ 2535 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุเพาะชำต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้กระถินเทพา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 120 MR.  Ronnarin  swatdipakdi 2535 Provenance  variation  in  growth  performances  and  some  phyllode  characteristics  of   Acacia  auriculiformis  A. Cunn.   Ex   Benth.  at Lad  Krating  plantation,  Chachoengsao วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 121 บุญกิจ  ด่านอนุพันธ์ 2536 อิทธิพลของภาชนะเพาะชำ  วัสดุเพาะชำ  และปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส  ( Eucalyptus  cammaldulensis   Dehnh )  ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 122 นันทหนา  บริบาลบุรีภัณฑ์ 2536 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลูเลนซิส  และผลผลิตของพืชแทรก   วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 123 วิชาญ  ปรึกษากร 2536 ผลของความหนาแน่นของหมู่ไม้ต่อรูปทรงอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้สะเดา   อายุ  8  ปี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  2 124 วิโรจน์  อธิรัตนปัญญา 2536 การจัดการสวนไผ่รวกเพื่อผลผลิตหน่อและลำ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 125 สิริลักษณ์  ภาคอรรถ 2536 การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินภายหลังการเผา ณ ท้องที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 126 ไชยศ  วิชญพงศ์ 2536 ผลผลิตจากการตัดแตกหน่อของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  เพื่อสนองความต้องการไม้ฟืนในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา  ราชบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 127 ประพันธ์  สัมพันธ์พานิช 2537 ลักษณะโครงสร้าง  ปริมาณการร่วงหล่นและอัตราการสลายตัวของซากพืช  ในระบบวนเกษตรแบบสวนบ้าน  บริเวณอำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 128 ปริญญา  กลำบุตร 2537 ความสามารถในการแตกหน่อของไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  ในรอบตัดฟันที่สอง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 129 วิจารณ์  มีผล 2537 ระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 130 สุภาวดี  ศิริรัตนากร 2537 ลักษณะโครงสร้างของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนารธิวาส วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 131 Daorung  jaijing 2537 Variation  on  certain  morphological  characteristics  and  annual  ring  growth  of  Tectona  grandis  Linn  F. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
      รุ่งเรือง     วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 133 ประสิทธิ์  เพียรอนุรักษ์ 2538 วิเคราะห์สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 134 จิระพงษ์  คูหากาญจน์ 2538 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและการเจริญเติบโตของต้นไม้สกุลอะคาเซีย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 135 Sapit  royampaeng 2538 Effects  of  air  pollution  on  some  physiological  and  morphological characteristics  of  Pterocarpus  indicus  Willd. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 136 คนึงนิจ  สุทธิชาติ 2539 ผลกระทบของไฟต่อดินและพืช    อุทยานแห่งชาติภูกระดึง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 137 ทวีโชค  จำรัสฉาย 2539 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  ที่ปลูกด้วยระยะปลูกต่างกัน  ที่สวนป่าสมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 138 สันติรักษ์  สาลี 2539 ผลของการตัดแต่งหน่อต่อการเจริญเติบโต  และผลผลิตของหน่อในสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  ที่ตัดให้แตกหน่อแบบแถวเว้นแถว วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 139 สุทธาทิพย์  จุติกิติเดชา 2539 การหมุนเวียนของธาตุอาหารในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิล  ที่ปลูกด้วยระดับความหนาแน่นต่างกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 140 อาภรณ์  อุดมศิลป์ 2539 ผลของไฟป่าต่อสัตว์ที่มีขาเป็นปล้องในดิน  บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดีง     จังหวัดเลย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 141 Waranyu  ratchareon 2539 Structural characteristics  and  population  dynamics  of  deciduous  forest  on  high  terrain  of  mae  moh  sulfur  dioxide  polluted  project  area,  changwat  lampang วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 142 กอบศักดิ์  วันธงไชย 2540 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ผสมยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  กับไม้ประดู่ป่า   วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 143 กัญญณัฐ  แฉล้ม 2540 ช่วงอายุและคณลักษณะใบของพรรณไม้เด่นบางชนิดในป่าเต็วรังสะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 144 จรัส  ช่วยชนะ 2540 ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังทุติยภูมิบริเวณโครงการพัฒนาตามพระราชดำริป่าหนองเต็ง-จักราช  จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 145 รุ่งเรือง  พูลศิริ 2540 ผลของความหนาแน่นของหมู่ไม้ต่อรูปทรง  อัตราการเจริญเติบโต  และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปัส  คามาลดูเลนซิส  อายุ 12  ปี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 146 วีระพงษ์  ทองงอก 2540 การเจริญเติบโตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของสวนป่าไม้กระถินเทพาอายุ  8  ปี  ในระยะปลูกต่าง ๆ กัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 147 สคาร  ทีจันทึก 2540 สมบัติของดินชั้นผิวหน้าและการเจริญเติบโตของพรรณไม้ ทีปลูกแบบผสมในสวนป่าทองผาภูมิ กาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 148 สมพร  บัวสวรรค์ 2540 การทดสอบชนิดและถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ต่างถิ่น ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัย   น้ำซวง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 149  Kesinee  rattanachol 2540 Provenance  variation  on  morphological, anatomical, and physiological  characteristics of   Casuarina  equisetifolia  grown at  Lad  Krating  plantation,  Chachorngsao วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 150 บุญส่ง  สมเพาะ 2541 แหล่งเชื้อเพลิงในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธาน๊ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 151 ปริชาติ  โรจนเมธากุล 2541 ความผันแปรของการเจริญเติบโต  ปริมาณไนโตรเจนในใบและ Stomatal  conductance  ของไม้กระถินณรงค์จากต่างถิ่นกำเนิด วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 152 เพลินจิตร์  ชุมเรียง 2541 การทดสอบถิ่นกำเนิดไม้สนทะเล ( Casuarina  equisetifolia ) ซึ่งปลูกบนที่ดินเหมืองแร่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 153 Aya  shiozaki 2541 Family  variation  in  early  growth  performances  of   Paraserianthes  falcataria  ( L.) Nielsen  grown  at  Lad  Krating  plantation,  Chachorngsao, Thailand วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 154 ประนอม  ผาสุก 2542 ความผันแปรตามฤดูกาลของโครงสร้างเรือนยอดและของพรรณไม้เด่น 3 ชนิด ในป่าเบญจพรรณ  จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 155 รังสรรค์  ขอผล 2542 การประเมินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 156 วาทินี ทองเชตุ 2542 ความผันแปรระหว่างถิ่นกำเนิดของชลศักย์ในใบไม้กระถินณรงค์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 157 Jutitep  bhodthipuks 2542 Physical  and  physiological characteristics  of  Phayuung  ( Dalbergia  cochinchinensis  Pierre )  seed  in  Thailand วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 158 คมสัน  เรืองฤทธิ์สาระกุล 2543 ความผันแปรตามฤดูกาลของดัชนีพื้นที่ผิวใบ  ความเข้มแสงสัมพัทธ์และ Sap  flow  ของไม้สักในสวนป่าสักอายุ 19 ปี ที่ผ่านการตัดสางขยายระยะด้วยวิธีการต่างๆ ณ  สวนป่าทองผาภูมิ  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 159 วัลยา  คงผล 2543 และการตอบสนองต่อปัจจัยแสงของพรรณไม้ป่าชายเลนบางชนิดบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน  จังหวัดสมุทรสาคร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 160 ศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์ 2543 การทดสอบถิ่นกำเนิดไม้สนทะเล ที่สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 161 อรุณ  แถวจัตุรัส 2543 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 162 Nipon  chaisalee 2543 Leaf  morphology, gas  exchange  characteristics  and  water  deficit  responses  of  four  tropical  tree  species วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 163 Somporn  maelim 2543 Provenance  variation  on  certain  morphological  characteristics  of  Indonesian  Eucalyptus  urophylla  S.T. Blake  at  Lad  Krating  plantation,  Chachorngsao วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 164 ชาตรี  ไฝ่จิต 2544 การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิด  ในวัสดุเพาะชำที่ต่างกันบริเวณเรือนเพาะชำ  ศูนย์วิจัยป่าชายเลน  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา #abst\ชาตรี ไฝ่จิต_TH.jpg# #abst\ชาตรี ไฝ่จิต_EN.jpg#
  3 165 สมภัทร  คลังทรัพย์ 2544 การเติบโตและผลผลิตของไม้ตีนเป็ดอายุ 4 ปี ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่างกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 166 อมลรัตน์  เลี่ยมตระกูลพานิช 2544 ความผันแปรของความชื้นดินในป่าเบญจพรรณ ที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 167 วิชญ์พาส  สังพาลี 2545 ลักษณะนิเวศวิทยาบางประการของสังคมพืชป่าผลัดใบตามการเปลี่ยนแปลงความสูงจากระดับน้ำทะเล ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 168 คำสมัย  แสงแก้ว 2546 ความแตกต่างทางพันธุ์ในลักษณะบางประการของไม้นนทรีป่า  ที่สวนป่าลาดกระทิง  จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 169 พรจันทร์   บุษบา 2547 การเติบโตและลักษณะที่แสดงออกของไม้ยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำเลว จังหวัดราชบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 170 กฤษณากรณ์  ปานขำ 2547 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโต การใช้น้ำ และคุณสมบัติของดินบางประการของสวนป่าไม้ต่างถิ่นในที่สูง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 171 PARINYA GLUMPHABUTR 2004 NUTRIENTS DYNAMICS OF EVERGREEN FORESTS IN EASTERN REGION OF THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 172 SUWIMON UTHAIRATSAMEE 2004 Effects of potting media and fertilizer applications on some growth characteristics of tea tree (Melaleuca alternifolia (Maid.&Bet.) Cheel) grown at lad krating plantation, chachoengsao. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 173 สมานใจ  มั่นศิลป์ 2547 การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินภายหลังการปลูกสร้างสวนป่าของรัฐบาลในท้องที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 174 อำไพ  พันทะวง 2547 การเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ของโครงการปลูกไม้ลาว-เอดีบี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 175 CHAKRIT  NA TAKUATHUNG 2005 PROVENANCE VARIATION ON WOOD QUALITY OF Acacia mangium WILLD วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 176 วรวิทย์ อินศวร 2548 ศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกไม้ยูคาลิปตัส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  3 177 ธเนศ เสียงสุวรรณ์ 2539 ลักษณะการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกล้าไม้ประดับยืนต้นบางชนิดภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวนวัฒนวิทยา    
  4 1 ชัยวัฒน์  ผ่องโสภา 2508 การประมาณการผลิตของไม้สักในสวน ( อายุ 10 ปี ) วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 2 วณี  อัครธนกุล 2510 การศึกษาสมบัติบางประการทางฟิสิกส์ของดินบริเวณปากช่อง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 3 ชาญชัย  ยาวุฒิ 2511 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางด้าน Diameter  ของไม้สักกับความหนาของดินในชั้น A – horizon  ในสวนสักท่าชัย ปี พ.ศ. 2497  อำเภอศรีสัชชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 4 ณรงค์  แสงแก้ว 2511 ความผันแปรของธาตุอาหารบางชนิด  ตามความลึกของดินในสวนสักอายุ 0, 2, 4, 6   และ 8 ปี ที่สวนสักแม่หวด  จังหวัดลำปาง     วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 5 ทวี  แก้วละเอียด 2511 คุณสมบัติทางฟิสิกส์บางประการของดินในสวนอายุ ต่างๆกัน ที่สวนสักแม่หวด  ลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 6 สุรพล  สุทธภักติ 2511 คุณสมบัติทางเคมีบางประการของดินในสวนสักแม่หวด  อายุ 0 – 8 ปี ที่จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
      ชาตรี  ไฝ่จิต          
  4 7 สุรีย์  ภูมิภมร 2511 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้สักกับความหนาของดินชั้น A – horizon  สวนสักกลางดง ปี 2499 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 8 Niwat  ruandpanit 2514 Effects of crown cover on surface runoff and soil erosion in  hill evergreen forest วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 9 Tawee  kaewla – iad 2516 Root  growth  and  Development  of  teak  seedling  during  the  establishment  period วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 10 สามัคคี  บุณยะวัฒน์ 2518 การวิเคราะห์ลักษณะฝนและจำนวนเครื่องวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำขนาดเล็กบนภูเขา     ดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 11 ประพันธ์  โกยสมบูรณ์ 2519 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 12 จรูญ  สุขเกษม 2522 การวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุมีพิษที่ตกค้างในดินและผัก  บริเวณโครงการชลประทานหนองหวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 13 เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ 2522 ลักษณะอุทกวิทยาของดินที่สัมพันธ์กับน้ำในลำธารช่วงแล้งฝนของป่าดิบเขาธรรมชาติ  ภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 14 อัญเชิญ  คงแสงดาว 2522 ผลของยาจำกัดวัชพืชในกลุ่มไทรอาซีนที่มีต่อข้าวฟ่าง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 15 อำไพวรรณ  ดีมาก 2522 ความทนทานต่อพิษตะกั่วของหญ้าริมถนนสามชนิด วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 16 เจญฎา  เพ็ชรเม็ดใหญ่ 2523 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของประชากรกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 17 ชูศักดิ์  คงคานนท์ 2523 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านแม่แฮ  จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 18 นิยดา  สวัสดิพงษ์ 2523 อิทธิพลของยาปราบวัชพืชบางชนิดต่อการงอกของเมล็ดผักบางชนิด วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 19 วิชา  นิยม 2523 ลักษณะน้ำไหลในลำธารจากพื้นที่ป่าไม้และไร่เลื่อนลอยบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 20 ภูวดล  บุตรรัตน์ 2523 การศึกษาทางกายวิภาควิทยาของต้นโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 21 ช่วยชูศรี  ศรีภูมั่น 2524 พิษเฉียบพันของแอมโมเนียและไนไตรท์ที่มีต่อปลาดุกด้านและความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพิษของสารทั้งสองกับสารประกอบคลอไรด์บางชนิด วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 22 นวลพรรณ  ณ ระนอง 2524 บักเตรีพวกเฮเทอโรโทรปที่ต้องการอากาศและบักเตรีที่มีบทบาทในการย่อยสลายเซลลูโลสในป่าชายเลน  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 23 รังสิมา  มาระวิชัย 2524 ความผันแปรตามฤดูกาลของกิจกรรมแคมเปี้ยม วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 24 วีระชาติ  เทพพิพิธ 2524 การใช้แปลงขนาดเล็กหาค่าดัชนีการพังทลายและประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายตะกอนของป่าดิบเขาดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 25 เชาวลิต  ศิลปทอง 2525 การผันแปรของพืชพรรณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง ตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 26 ไชยพร  อุ่นจิตติชัย 2525 การสังเคราะห์กาวแทนนิน - ฟอร์มัลดีไฮด์จากเปลือกไม้โกงกางใบเล็ก วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 27 ณรงค์  ชูจิตร 2525 การใช้แอมโมเนียมซัลเฟทป้องกันไฟให้แก่กล้าไม้กระถินณรงค์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 28 นิตย์  โกมาสถิตย์ 2525 ลักษณะภายนอกและการผลิตเมล็ดของสวนขยายเมล็ดพันธุ์ไม้สนสามใบห้วยบง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 29 พูลศิริ  กิจวรรณ 2525 ผลกระทบของฝุ่นถนนที่มีต่อการเจริญเติบโตของไม้ หูกวาง  อินทรชิต  และชัยพฤกษ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 30 ยรรยง  เลขาวิจิตร 2525 บทบาทของป่าดิบเขาต่อขบวนการทางอุทกวิทยา  บริเวณดอยปุย  เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 31 มานพ  อิสสะรีย์ 2525 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสังคมพืชในไร่ร้าง    สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  อำเภอ  ปักธงชัย  จังหวัดนครราชศรีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 32 สุรินทร์  นำประเสริฐ 2525 สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณทุ่งจ๊อ  และดอยปุย  จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 33 อรุณี  เปาอินทร์ 2525 แนวความคิดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 34 ชนาธิป  กุลดิลก 2526 การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพและอัตราการผลิตขั้นปฐมภูมิของหญ้าเพ็ดในป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 35 ณัฎฐากร  เสมสันทัด 2526 การออกดอกและผลผลิตเมล็ดเลี่ยน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 36 ปทุม  บุญนะฤธี 2526 การสืบต่อพันธุ์ของไม้กระถินยักษ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 37 ประเสริฐ  ประจิตร 2526 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสและไม้กระถินณรงค์ที่ปลูกควบด้วยพืชเกษตร ณ ด่านขุนทด  นครราชสีมา  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 38 ส.อ.  สถิต  เวชรังษี 2526 การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำบริเวณลุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระ  จังหวัดชลบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 39 อดุลยรัตน์  ตั้งทวี 2526 การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในหญ้าเพ็ดภายใต้ป่าเต็งรัง  บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 40 ฉันทนา  อัคควัฒน์ 2527 การออกแบบตกแต่งพื้นที่นันทนาการโดยใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นศึกษาเฉพาะบริเวณน้ำตกหว้ยแก้ว  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 41 ชมนาค  อิงคชัยโชติ 2527 ความผันแปรตามฤดูกาลของกิจกรรมแคมเบียมในกิ่งของไม้ประดู่  พะยอม และยางกราด  ในป่าเต็งรัง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 42 พรชัย  ปรีชาปัญญา 2527 การสูญเสียดินและน้ำจากการประยุกต์ระบบวนเกษตร: การศึกษาเฉพาะกรณีการทำสวนกาแฟในป่าดิบเขาที่ดอยปุย เชี่ยงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 43 วิพักตร์  จินตนา 2527 การประมาณอายุของไม้สำคัญบางชนิดในป่าชายเลน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 44 ศิลปชัย  พิพิธวิทยา 2527 ลักษณะทางกายวิภาคของลำหวายสกุล  Calamus  บางชนิดในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  4 45 Sunan  kunaporn 2527 A study  on  characteristics  and  genesis  of  soils  in  eco – floristic  zone,  Doi  Inthanon, Chiangmai  province วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 46 กาญจนา  นิตยะ 2529 ลักษณะทางคณิตศาสตร์ป่าไม้บางประการของไม้สนสองใบ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 47 ชรินทร์  สมาธิ 2528 การวิเคราะห์ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของไม้เมล็ดขาว ในป่าพรุ  จังหวัดนราธิวาส วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 48 ธีระชัย  จันทรเสนา 2528 การผลิตถ่าน  และคุณภาพของถ่านจากไม้ป่าชายเลนโดยใช้เตาอิฐขนาดเล็ก วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 49 นงนุช  จันทราช 2528 การศึกษาปริมาณคาณบอนไดออกไซด็ในน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทต่างกันบนภูเขา  บริเวณดอยปุย  จังหวีดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 50 ปริญญา   สายตำ 2528 ศักยภาพของดินไร่เลื่อนลอยบางชนิดในบริเวณเทือกเขาตอนกลางของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 51 มงคล  วรรณประเสริฐ 2528 ลักษณะโครงสร้างและการกระจายของขนาดช่องว่างในป่าดิบเขาธรรมชาติดอยปุย เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 52 ศิริจันทร์  ศิริปทุม่นันท์ 2528 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว ณ สวนป่ามหาวิทยาลัย  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 53 สุทธิกฤษ์  พึ่งน้อย 2528   วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 54 สุภชัย  ติระสังขะ 2528 ผลผลิตมวลชีวภาพและสมบัติฟิสิกส์บางประการของไม้เลี่ยนและยูคาลิปตัสที่ปลูกในสวนป่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 55 สินินาฏ  กลิ่นทอง 2528 ปริมาณธาตุอาหารในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส และพืชเกษตรที่ปลูกในระบบวนเกษตร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 56 โสภณ  หะวานนท์ 2528 อิทธิพลของตะกอนเหมืองแร่ต่อลักษณะโครงสร้าง และอัตราการเจริญเติบโตของป่าชายเลนในท้องที่จังหวัดพังงา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 57 Mr. Adisorn  noochdumrong 2528 Application  of  color infrared aerial photographs for ecological research at sakaerat experimental research station, amphoe pakthongchai, nakorn ratchasima province วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 58 เกษม   วัยวุฒิ 2529 การประเมินผลได้จากการลงทุนทำไม้โครงการทำไม้เขื่อนเขาแหลมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 59 จารึก  ศรีพุทธชาติ 2529 ชีววิทยาของด้วงเจาะลำต้นซ้อ ( Glenea  indiana Thoms. ) ( Coleoptera : Ceramycidae ) ในท้องที่สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าดงลาน  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 60 กนกอร  ริ้วเหลือง 2529 ลักษณะทางกายวิภาคของไม้ถั่วดำและไม้ถั่วขาว วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 61 ทวี  ไชยเรืองศิริกุล 2529 ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่าดิบแล้งในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 62 ธีรยุทธ  ดำดี 2529 การกำเนิด  การแพร่กระจาย  และศักยภาพการใช้ที่ดินของดินอันดับอัลฟิโซลส์บางชนิด  ที่มีบริเวณกว้างขวางในบริเวณลุ่มแม่น้ำกลอง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 63 มาลี  โพธิ์บุญ 2529 ทัศนคติของราษฎรที่มีต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้  ในเขตโครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทำกิน  ภาคเหนือตอนบน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 64 วิสูตร   อยู่คง 2529 ผลกระทบต่อรายได้ของภาครัฐบาลและเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรี  ปี 2522 ที่ให้หยุดการทำไม้ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 65 สมบูรณ์  กีรติประยูร 2529 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างของป่าดงดิบชื้นที่มีหวาย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 66 บุญอำไพ  เจนใจ 2529 การศึกษาทางกายวิภาคของไม้แสมขาวและแสมดำ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 67 ดวงใจ  ศรีบุญมา 2530 การกระจายของหวายในป่าดิบชื้นเขาช่อง  จังหวัดตรัง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 68 พรรณรงค์  ปล้องสุวรรณ 2530 ลักษณะโครงสร้างแบบโมเสคและพลวัตของประชากรต้นไม้ที่มีความสำคัญบางชนิดในดิบเขา บริเวณสถานีต้นน้ำห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 69 พัฒนพงษ์  สุขสมอรรถ 2530 การเปลี่ยนแปลงสังคมพืชของป่าดิบเขา  บริเวณสถานีต้นน้ำห้วยน้ำดัง  จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 70 ขนิษฐา  มีเดช 2531 คุณภาพของท้องที่กับคุณลักษณะของรากหวายงวยในพื้นที่ระดับต่าง ๆ   3  ระดับ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 71 พรทิพย์  กาจนสุนทร 2531 การจัดเก็บระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์  เพื่อการศึกษาทางนิเวศนวิทยา    สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 72 กำไล  ฤกษ์พิบูลย์ 2531 การศึกษาทางกายวิภาคของโกงกางใบเล็กในป่าชายเลนบริเวณใกล้พื้นที่ทำเหมืองแร่  จังหวัดพังงา และป่าชายเลนธรรมชาติ จังหวัดระนอง   วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 73 นิรัตน์  จินตนา 2531 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหวายบริเวณหุบเขาช่อง จังหวัดตรัง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 74 BUBHA TOPARK-NGARM 1988 STUDY ON INCREASING PRODUCTIVITY OF SALINE SOILS วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 75 เฉลิมศรี  พละพล 2532 องค์ประกอบของชนิดและปริมาณแพลงค์ตอนพืชในลุ่มน้ำภาคใต้ตอนบนของ  ประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 76 บุญเชิด  หนูอิ่ม 2532 ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำ  ดินตะกอน  และปริมาณธาตุอาหารในน้ำของชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ  ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 77 วนิดา  ธนประโยชน์ศักดิ์ 2532 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของพืชน้ำกับสารอาหารในบึงมักกะสัน,  กรุงเทพมหานคร   วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 78 ศุภชัย  ดลประสิทธิ์ 2532 การให้สัมปทานทำไม้ในป่าโครงการไม้กระยาเลยเขาบรรทัดฝั่งซ้ายหว้ยตึกชู  ศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 79 สมศักดิ์  วนัสสกุล 2532 การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพ ปริมาณธาตุอาหารและพลวัตของพืชชั้นล่างในป่าเต็งรัง ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทัยธานี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 80 ประสิทธิ์  ไกรสูงเนิน 2532 ลักษณะทางกายวิภาคของลำพูและลำแพน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 81 สุเกน  บุญไพโรจน์ 2533 การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์ที่เกาะอาศัยตามพันธุ์ไม้น้ำในหนองหาร  จังหวัดสกลนคร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 82 ประภาส  นาประดิษฐ์ 2533 นิเวศวิทยาของนกในบริเวณพื้นที่ทำนากุ้ง  จังหวัดสมุทรสาคร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 83 ธีรวัฒน์  บุญทวีคุณ 2533 เทคนิคการเพาะเชื้อราเอคโตไมคอรไรซากับกล้าไม้สนเขาเขตร้อนในเรือนเพาะชำ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 84 วราภร  หล่อจิตต์เสียง 2534 การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจจาการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้เลี่ยนของ  อ.อ.ป. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 85 ชฎา  ณรงค์ฤทธิ์ 2535 ผลกระทบจากการทำนากุ้งในพื้นที่ป่าชายเลนต่อคุณสมบัติของดิน  บริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 86 ณัฐสุพล  เติมพงศ์พันธ์ 2535 การประเมินผลได้จาการลงทุนทำไม้ของฝ่ายทำไม้ภาคตะวันตกและใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ประจำปี  พ.ศ. 2530  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  5 87 สุวิมล  ชังคะนาวิน 2535 ความทันสมัยและการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในหมู่บ้านบะด่าน  ตำบล   อุดมทรัพย์  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 88 สายสุรีย์  จันทร์น้อย 2535 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจาการสอนสอดแทรกวิชาสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรน้ำ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 89 อรพินท์  พิเนตรพงษ์ 2535 การตรวจวัดความผันแปรของคุณภาพน้ำทางกายภาพบางประการในลุ่มน้ำเมย  จังหวัดตาก วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 90 อัชฎา  ชิตโชติ 2535 ปัจจัยทางเศรษฐกิจของสังคมที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูป่าไม้  ศึกษาในกรณี  :  ตำบลหนองแม่นา  ตำบลเขาอ้อ  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 91 เตือนใจ  ศรีจันทร์ 2536 ปริมาณตะกั่ว  ปรอท  แคดเมียม  และสารหนูในน้ำที่ชะผ่านปุ๋ยหมักไฮเทคจากขยะของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 92 บุญช่วย  ชุนหกิจ 2536 อิทธิพลของลักษณะทางภูมิกายภาพของลุ่มน้ำและการทำลายป่าต่อลักษณะการไหลของน้ำในลำธารในลุ่มน้ำมูล วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 93 พัชรา  วงศ์ชุมพิศ 2536 คุณภาพน้ำทางกายภาพที่สำคัญบางประการตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 94 สัมฤทธิ์  ทองศรี 2536 แนวทางการกำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 95 สุวัสดา  ประสาทพรชัย 2536 การวิเคราะห์แนวความคิดทางด้านสิ่งแวดล้อมในหนังสือเรียนภาษาไทย ทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 96 อรทัย  มิ่งธิพล 2536 ผลของการลดลงของพื้นที่ผ่าต่อปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำท่า บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 97 อดุลย์  วีระเกียรติกุล 2536 การศึกษาพฤติกรรมความสั่นสะเทือนของหินจากการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองหินปูน บริเวณตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 98 ประเสริฐ  อังสุรัตน์ 2537 การประเมินปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือของประเทศไทย จากข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 99 วิสูตร  พึ่งชื่น 2537 การสำรวจชนิดสัตว์สะเทินบกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาเขียว - เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 100 สมชาย  อ่อนอาษา 2537 ผลการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำต่อลักษณะการไหลของน้ำในลำธารของสถานีวิจัยสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 101 พงษ์เทพ  สุวรรณวารี 2537 ผลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อการสะสมซัลเฟอร์และการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของพืชบริเวณที่สูงในพื้นที่โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 102 กิติชัย  รัตนะ 2538 ลักษณะโครงสร้างของป่าดิบเขาธรรมชาติของพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 103 ชนะวัฒน์  บุนนาค 2538 ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 104 ไชยยศ  สุพัฒนกุล 2538 การแข่งขันระหว่างข้าวกับหญ้าข้าวนกที่มีความหนาแน่นต่างๆ กันภายใต้การใช้ปุ๋ย 2 ระดับ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 105 ดอกรัก  มารอด 2538 แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบของสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 106 สมเกียรติ  สุสัณพูลทอง 2538 ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อลักษณะทางอุทกวิยาบางประการของลุ่มน้ำยม วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 107 สมเกียรติ  อุ่ยประเสริฐ 2538 ผลการฟื้นฟูสภาพป่าที่มีผลต่อการเปลี่ยนแแปลงความชื้นในชั้นดินบริเวณสถานีวิจัยสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 108 ฤทัย  วันเฟื่องฟู 2538 การทดแทนของสังคมสิ่งมีชีวิตบนสาหร่ายทะเลเทียม วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 109 กนก  เลิศพานิช 2539 ขนาดพื้นที่เหมาะสมสำหรับศึกษาระบบนิเวศป่าผลัดใบแบบต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 110 ธวัชชัย  จำรัสแสง 2539 ผลกระทบของการปลูกสวนป่าต่อลักษณะดินในพื้นที่ลาดชัน บริเวณดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 111 ธีระพงษ์  เสาวภาคย์ 2539 การประเมินปริมาณน้ำฝนที่ทำให้เกิดอุทกภัย จากข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 112 เพชร  พลอยเจริญ 2539 ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 113 มนตรี  ตั้งจันทร์แสงศรี 2539 ระบบชลประทานซึมซาบน้ำบริเวณเขตรากของไม้ผลจากสภาพสมดุลของน้ำในดิน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 114 เรืองเดช  วรศรี 2539 ความแตกต่างของสมบัติดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบวนเกษตรบริเวณโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา บ้านคลองหมากนัด จังหวัดสระแก้ว วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 115 เรืองฤทธิ์  กิตติวิทยาพงศ์ 2539 ความคิดเห็นของชุมชนชายฝั่งทะเลหัวหินที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 116 ศุภมิตร  จารุธัญลัษณ์ 2539 การสูญเสียดินและน้ำจากแปลงปลูกพืชระบบวนเกษตร บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำภูเวียง อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 117 ศศิประภา  เทพวิมลเพชรกุล 2539 กายวิภาคของต้นตาตุ่มทะเลที่ปลูกบนดินเค็มในจังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 118 จรีรัตน์  สารทาวาหะ 2540 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำเสียชุมชน โดยการปลูกพืชในสภาพของดินสลับน้ำขังและน้ำแห้ง วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 119 ตวงรัตน์  พูลเกษม 2540 อิทธิพลของลักษณะทางภูมิกายภาพลุ่มน้ำต่อช่วงเวลาการไหลของน้ำในลำธาร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 120 ชุติมา  แช่มภูธร 2540 การศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้ง จากฟาร์มเลี้ยงสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 121 ธงรบ  โตจินดา 2540 การวิเคราะห์หาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินความวิกฤตของลุ่มน้ำแม่ยมจากสัดส่วนการใช้ที่ดิน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 122 พันธ์ทิพย์  กล่อมเจ๊ก 2540 บทบาทของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคุลมดินต่อปริมาณธาตุอาหารในน้ำท่าของการบริหารลุ่มน้ำตัวอย่าง (แม่แตง, เชิญ และคลองยัน) วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 123 วัชรีพร  ศิวเสน 2540 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำทางกายภาพ บริเวณลุ่มน้ำถิ่น  จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 124 ธงชัย  จารุพพัฒน์ 2541 การใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณอ่าวพังงา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 125 อรรจน์สิทธิ  สร้อยทอง 2541 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการผลิตไวรัสนิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีส (เอ็นพีวี) สำหรับหนอนกระทู้หอม เชิงการค้า วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  6 126 อวยพร  เพชรหลายสี 2541 รูปแบบการใช้ประโยชน์และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการใช้ที่ดินบริเวณหาดป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 127 ประชุม  เกียรติ์ทวีมั่นคง 2541 กายวิภาคของเสม็ดที่ปลูกในดินเค็มจังหวัดขอนแก่น  และป่าชายเลนธรรมชาติจังหวัดจันทบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 128 เจนจิรา  จรูญกิจถาวร 2542 การสูญเสียดินและน้ำภายหลังการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับสวนป่า บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 129 จำเนียร  เผื่อยดา 2542 ลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ำที่สูงตอนล่างบริเวณเชิงเขา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 130 ปาริชาต  โล่ห์คำ 2542 ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อคุณภาพน้ำทางกายภาพในน้ำท่าของลุ่มน้ำตัวอย่าง กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่แตง, เชิญ และคลองยัน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 131 ยุทธพงษ์  คีรีมังคละ 2542 ความผันแปรของความชื้นดินภายใต้สวนสักอายุต่างๆ บริเวณสวนป่าทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 132 รุ่งศักดิ์  ขุนวิเศษ 2542 สมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดินของพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 133 วรพรรณ  หิมพานต์ 2542 แนงทางการจัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 134 สมชาย  ฉิมแย้ม 2542 ศักยภาพการให้น้ำท่าของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก - เลย  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 135 สมศักดิ์  พิริยโยธา 2542 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการจัดการป่าชายเลนชุมชนบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 136 แสงสุรีย์  คัดโนภาส 2542 การประเมินค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยและน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง AGNPS บริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 137 อรรถพล  ฉริยะพงศ์พันธุ์ 2542 การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนรายรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคมชุมชน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 138 PRASNEE  TIPRAQSA 2542 DATABASE DEVELOPMENT ON TREES IN DRY DIPTEROCARP AND MIXED DECIDUOUS FOREST IN THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 139 SUPATTRA  THUEKSATHIT 2542 VARIATION ON TEAK GROWTH AND SOME MOPHOLOGICAL CHARACTERISTICS วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 140 ไกรสร  วิริยะ 2543 การพิจารณาหาความสัมพันธุ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐสังคมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของราษฎรบ้านสวนพลู ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 141 นวิยา  นันทพานิช 2543 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องอนุรักษ์ป่าชายเลน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 142 เสาวคนธ์  โนสูงเนิน 2543 บทบาทของป่าดิบชื้นธรรมชาติบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อลักษณะการไหลของน้ำในลำธาร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 143 ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ 2543 ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน  บริเวณปากแแม่น้ำท่าจีน  จังหวัดสุมทรสาคร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 144 จรวย  อินทร์จันทร์ 2544 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงสร้างการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ : กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 145 เฉลิมชัย  ปาปะทา 2544 การคาดคะเนผลผลิตของสวนป่าไม้สัก ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 146 พรพรรณ  แซ่หลิ่ม 2544 ภูมิปัญญาพื้นบ้านปกาเกอยอเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำกรณีศึกษาบ้านแม่แฮใต้ หมู่ 9 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 147 วิษณุ  ดำรงสัจจ์ศิริ 2544 การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลเพื่อประมาณค่าดัชนีพื้นที่ใบและมวลชีวภาพของป่าที่อยู่เหนือพื้นดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 148 สิตา  ผลโภค 2544 การแปรผันทางสัณฐานวิทยาและความสามารถในการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้เสม็ดขาวในพื้นที่ต่างกันบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 149 สุดใจ  จิโรจน์กุล 2544 การประยุกต์ใช้วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่าในการประเมินมูลค่าป่าชายเลน  ตำบลแหลมผักเบี้ย  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 150 -   -      
  7 151 ไพโรจน์  ดาราเพ็ญ 2545 การบริโภคไม้ฟืนของราษฎรท้องถิ่นในเขตและนอกเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 152 พัฒนาวดี  กุณฑะโร 2545 ความสามารถในการปรับตัวของเนื้อทรายที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ บริเวณทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 153 กฤษฎา  เล็กมณี 2546 ปัจจัยที่มีผลลต่อการพัฒนาป่าชุมชนบ้านยางห้วยยะอุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 154 ณรงค์  มังกิตะ 2546 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของราษฎรในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหาดผาขน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 155 กฤกษณะ  ดีปาถะ 2546 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน ป่าหัวแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 156 สมพล  จินดาคำ 2546 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าห้วยป้อม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  7 157 ทักษิณ  มาสีแก้ว 2546 การจัดการป่าชุมชนบ้านแม่จองไฟ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาอื่นๆ    
  8 1 SARAYUDH  BUNYAVEJCHEWIN 1982 CANOPY STRUCTURE OF THE DRY DIPTEROCARP FOREST OF THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 2 PITAYA  PETMAK 1983 PRIMARY PRODUCTIVITY, NUTRIENT CYCLING AND ORGANIC MATTER TURNOVER OF TREE PLANTATION AFTER AGRICULTURAL INTERCROPPING PRACTICES IN NORTHEEAST THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 3 MONTON  JAMROENPRUCKSA 1988 GROWTH AND YIELD OF THINNED STANDS AND COPPICES OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN. AND OF INTERCROPPED RICE (ORYZA SATIVA L.) IN THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 4 PRICHA  DHANMANONDA 1988 GAP REGENERATION IN A DRY DIPTEROCARP FOREST AT SAKAERAT วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 5 KOMON  PRAGTONG 1991 COMMUNITY FORESTRY : VILLAGE LEVEL MODELS FOR SUSTAINABLE PRODUCTION AND COMMUNITY MANAGEMENT IN THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 6 SOMCHAI  THORANISORN 1991 YIELD ANALYSIS OF SOME COMMERCIAL TREES IN THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 7 SONGTAM  SUKSAWANG 1991 IMPACT OF SELECTIVE LOGGING SYSTEM ON WATER YIELD OF A SMALL TROPICAL WATERSHED IN THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 8 PONGSAK  WITTHAWATCHUTIKUL 1997 MODELLING FOR EVALUATION OF CRITICAL CONDATION OF WATERSHEC IN THAILAND วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 9 ORATHAI  MINGTIPON 1998 THE LOW-HILL WATERSHED DEVELOPMENT PLAN OF HUAI JO WATERSHED, AMPHOE SAN SAI, CHANGWAT CHIANGMAI วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  8 10 SUPAWADEE  SIRIRATTANAKORN 1999 LEAF FUNCTIONAL AND DEMOGRAPHIC STUDIES ON PRODUCTIVITY OF IMPORTANT SPECIES IN TROPICAL DRY EVERGREEN FOREST AND DECIDUOUS DIPTEROCARP FOREST AT SAKAERAT, CHANGWAT NAKHON RATCHASIMA วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก    
  9 72 JEFFREY A.McNEELY AND PAUL SPENCER WACHTEL 1988 SOUL OF THE TIGER TEXT BOOK    
  9 73 Meine van Noordwijk and Betha Lusiana 1999 WaNuLCAS 2.0 TEXT BOOK    
  9 74 A.J. Dartnall and M.Jones 1986 A MANUAL OF SURVEY METHODS LIVING RESOURCES IN COASTAL AREAS TEXT BOOK    
  9 75 Koninklijk instituut voor de tropen KIT 1987 ABSTRACTS ON RURAL DEVELOPMENT IN THE TROPICS TEXT BOOK    
  9 76 MARGARET PERCIVAL AND JOHN S. WOMERSLEY 1975 FLORISTICS AND ECOLOGY OF THE MANGROVE VEGETATION OF PAPUA NEW GUINEA TEXT BOOK    
  9 77 J.S. SINGH, K.P. SINGH, P.MURPHY, V. M. MEHER-HOMJI, G. GUEVARA AND R.M.A. SARDINHA 1988 TROPICAL ECOLOGY REPORT    
  9 78 IGBP 1944 GLOBAL IGBP CHANGE REPORT    
  9 79            
  9 80            

[1]
[Microsoft JET Created Table]009100707100712101212