ข้อมูลหน่วยงาน
  คณะ

Dowload

 

ข่าว/ประกาศ

  กำหนดการประเมินการเรียนการสอนของนิสิตสำหรับภาคต้น
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

  ประมวลภาพกิจกร=รมนิสิตภาควิชาวนวัฒนวิทยา เดือนกันยายน ปีกาศึกษา 2557

 ขอเชิญนิสิตเข้าชมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชารากฐานวนวัฒนวิทยา และวิชาการปลูกสร้างสวนป่า ได้ที่ website http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/

 นิสิตสามารถซื้อหนังสือวนวัฒนวิทยา : พื้นฐานการปลูกป่า ได้ที่ห้องธุรการ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ในราคาเล่มละ 200 บาท

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0171 , 0-2942-8112
Webmaster @ Department of Silviculture